دریافت راهنما

دریافت راهنما

فایل در قالب pdf

نمونه فرم ثبت نام :
الف- اطلاعات فردی :شامل سه قسمت است:

قسمت اول خرید کارت ثبت نام:قسمت دوم شروع ثبت نام با وارد کردن اطلاعات کارت اعتباری خریداری شده:قسمت سوم مشخصات فردی داوطلب:

قسمت چهارم بار گزاری عکس:

داوطلب باید عکس خود را با کلیک بر روی گزینه ارسال عکس ارسال نماید بع از اینکار عکس داوطلب در صفحه نمایش داده خواهد شد.مانند تصویر نمونه:

قسمت پنجم گرایش:

قسمت ششم مشاهده کدرهگیری و کلیه اطلاعات ارسالی داوطلب:

براي ثبت نام اینجا را كليك كنيد .‏